Müügilepingu tüüptingimused

Käesolevad tüüptingimused kehtivad alates 01.04.2023.a 

Käesolevad Nord Solar OÜ (registrikood 16134659) (edaspidi nimetatud “NS” või “Müüja“) kauba müügilepingute tüüptingimused (edaspidi nimetatud “Tüüptingimused”) on kauba müügilepingu (edaspidi nimetatud “Leping”) ja/või pakkumuse (edaspidi nimetatud „Pakkumus“) lahutamatuks osaks ning need määravad NS kui müüja ja ostja vahelise vastastikkused õigused ja kohustused.

1. Üldsätted

1.1. Tüüptingimusi kohaldatakse juhul, kui NS ja ostja ei ole Lepingus või selle lisades omavahel kirjalikult kokku leppinud teisiti.

1.2. Kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti, siis viiteid kindlale punktile, alapunktile või lisale tõlgendatakse viidetena käesoleva Tüüptingimuste vastavale punktile, alapunktile või lisale.

1.3. Käesolevas Tüüptingimustes on kasutatud pealkirju vaid viitamise lihtsustamise huvides ning neid ei arvestata Lepingu ja käesoleva Tüüptingimuste sätete defineerimisel, tõlgendamisel või piiramisel.

1.4. Kui Lepingu ja/või Tüüptingimuste kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Tüüptingimustes mitmust ja vastupidi.

1.5. Õiguse mittekasutamine või hilinenud rakendamine tulenevalt käeolevast Tüüptingimustest või seadusest ei tähenda sellest õigusest või teistest õigustest loobumist. Ühekordne või osaline õiguse käsutamine käeoleva Tüüptingimuste või seadusandluse alusel ei takista sama õiguse või teiste õiguste edaspidist käsutamist.

1.6. Lepingus, Pakkumuses ja Tüüptingimustest toodud õigused ja kohustused on kumulatiivsed ega välista ühtki seadusega või muul viisil ette nähtud õigust ega kohustust.

1.7. Kui käesoleva Tüüptingimuste mistahes säte osutub osaliselt või tervikuna kehtetuks, ebaseaduslikuks või täitmisele pööramatuks, ei mõjuta see käesoleva Tüüptingimuste ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täitmisele pööratavust. Käesoleva Tüüptingimuste ühe või mitme sätte osaline või täielik kehtetus, ebaseaduslikkus või täitmisele pööramatus või sellise sätte või sätete täieliku või osalise kehtetuse, ebaseaduslikkuse või täitmisele pööramatuse tunnistamine ei mõjuta ühelgi viisil Lepingu ja/või Pakkumuse ja/või Tüüptingimuste ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täitmisele pööratavust.

1.8. Tüüptingimuste igat punkti tõlgendatakse koos vastavate Tüüptingimuste teiste punktidega ja/või Lepinguga ja/või Pakkumusega, lähtudes Tüüptingimuste mõttest ja eesmärgist.

2. Lepingu objekt

2.1. NS müüb ja ostja ostab müüja poolt pakutavat kaupa ja teenuseid vastavalt ostja ja müüja vahel kinnitatud spetsifikatsioonile Lepingus ja/või Pakkumuses ja Tüüptingimustes sätestatud tingimustel.

3. Kauba müümine Lepingu või Pakkumuse alusel ning üleandmine ostjale

3.1. Kauba müümine ostjale toimub Lepingu alusel, mille allkirjastab NS-i volitatud esindaja ühelt poolt ja ostja volitatud esindaja teiselt poolt.

3.2.  NS võib müüa ja ostja osta tooteid ja teenuseid ilma Lepingule alla kirjutamata või ilma eraldiseisvat Lepingut sõlmimata, müüjalt ostjale edastatud kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimalikus vormis saadetud Pakkumuse alusel, arvestades alljärgnevat:

3.2.1.  NS poolt ostjale tehtud müügipakkumus on pooltele siduv juhul kui NS poolt ostjale esitatud Pakkumuses sätestatud tingimustel ostja Pakkumuse selle muutmata ja/või täiendamata kujul kirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või digitaalselt allkirjastatuna aktsepteerib ning müüjale tagastab ja ostja tasub Pakkumise alusel ettemakse, mille suuruseks on 50% kauba koguhinnast;

3.2.2.  Aktseptiga annab ostja müüjale oma nõusoleku kauba ostmiseks esitatud Pakkumuses sätestatud tingimustel;

3.2.3.  Pakkumuse saamiseks esitab ostja müüjale tellimuse, näidates tellimuses ära vähemalt:

a) Soovitud päikesepargi võimsuse
b) Aadress, kuhu klient soovib paigaldada
c) Paigalduse asukoht, kas maapinnale, lamekatusele või viilkatusele
Pakkumusele rakenduvad käesolevad Tüüptingimused juhul, kui müüja on sellele oma Pakkumuses viidanud või NS ja ostja vahel on sõlmitud Leping.

3.2.4.  Pakkumuses peavad olema toodud kõik asjad ja kaubad (sh spetsifikatsioon), mis sisalduvad hinnas, tarnetähtajad ning muud eritingimused.

3.2.5.  Kui ei ole kokku lepitud teisiti (või kui Pakkumises puudub vastav info), sisaldub hinnas kaubaga seonduvalt järgmised tööd: kaabeldus pinnapealselt kõris/plastkarbikus ja üks (1) läbiviik seinast. Täiendavate ja eelpool nimetamata tööde osas lepivad pooled tööde ajas, mahus ja hinnas eraldi kokku, samuti on eritöödena käsitletavad näiteks, kuid mitte ainult, järgnevad tööd: lisa läbiviigud (nii katuselt kui ka seintest); peidetud kaabeldus; erimaterjalist fassaadil kaablikarbikud; lumekoristus katuselt; lumekoristus maapinnalt; pinnase tasandamine. Selguse huvides avaldavad pooled, et kõik Pakkumises nimetamata tööd on käsitletavad eritöödena ning nende tegemises (sh hinnas) peavad pooled eraldi kokku leppima.

3.2.6.  Tulenevalt kauba liigist ja/või ostja poolt müüjale enne Pakkumuse koostamist esitatud teabest, võivad Pakkumuses sisalduvad andmed erineda Tüüptingimustes sätestatust.

3.2.7.  Kui Pakkumuses ei ole sätestatud teisiti, kehtib Pakkumus 14 (neliteist) kalendripäeva ostjale esitamisest arvates. Kui NS ei ole nimetatud tähtaja jooksul saanud kätte ostjalt Kinnitust, loetakse, et ostja Pakkumust ei aktsepteerinud ning Pakkumusest ei teki pooltele mingeid õigusi ega kohustusi.

3.2.8.  NS-il on õigus sõltumata põhjusest jätta Pakkumus esitamata.

3.2.9.  Kui Pakkumuses on viidatud, et sellele rakendatakse käesolevat Tüüptingimusi, tuleb sellisel juhul Tüüptingimustes lugeda sõna Leping sõnana Pakkumus ning Pakkumusele rakendatakse Tüüptingimustes Lepingu kohta käivaid sätteid.

3.3. Ostja kohustub omal kulul ja riisikol tagama nõuetekohase elektriliitumise (sh tasuma kõik liitumistasud teenusepakkujaga), tasuma kohalikule omavalitsusele seadusest tuleneva(d) riigilõivu(d) ja saama vastava(d) ehitusloa(d), teostama kõik tööd seonduvalt piksekaitse ehituse, eemalduse või ümbertõstmisega ning tagama, et katusekate on enne kauba paigaldamist korrastatud. Ostja kohustub Müüjat teavitama ehitusloa saamisest viivitamatult. Kõikide eelduste nõuetekohase täitmise korral alustab Müüja paigaldust viie (5) kalendripäeva jooksul pärast kauba transportimist ostja soovitud asukohta.

3.4.  NS võib ostjale pakkuda kauba transporditeenust ning tarnida kauba ostja pooltnäidatud asukohta tingimusel, et vastavasisuline (lisa)teenus on kajastatud Pakkumisel. Erinevalt käesolevas punktis sätestatust võivad pooled kauba tarnimise osas kokku leppida ka teisiti.

3.5.  Kauba tarnetähtaeg kehtib tingimusel, et tarne ei ole takistatud Müüjast sõltumatute asjaolude ega kolmandate isikute, sh ametiasutuste ning ametnike poolse tegevuse või tegevusetuse või nende kohustuste hulka kuuluvate toimingute tegemisega viivitamise tõttu. Viimatinimetatud juhul pikeneb kauba tarnetähtaeg päevade arvu võrra, mille jooksul ei olnud Müüjal võimalik eelnimetatud või kolmandatest isikutest tulenevate asjaolude tõttu omapoolseid kohustusi ostja ees täita.

3.6.  Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt ostjale üle kauba valduse üleandmisel.

3.7.  Kauba omandiõigus läheb müüjalt ostjale üle peale kauba eest täielikku tasumist, kui pooled ei lepi Lepingus kokku teisiti.

3.8.  Müüja annab kauba üle Lepingu lisas toodud ostja volitatud esindajale. Müüja nõudmisel on ostja esindaja kohustatud esitama õigusaktidele vastava ning müüja poolt aktsepteeritud isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart). Juhul, kui isikut tõendav dokument puudub või selle esitamisest keeldutakse, aga samuti juhul, kui kaupa vastuvõttev isik ei ole kantud Lepingu toodud ostja volitatud isikute nimekirja, on müüjal õigus sellisele isikule kauba üleandmisest keelduda.

3.9.  Ostja kinnitab kauba valduse temale üleandmist enda esindaja allkirjaga ning tema ees- ja perekonnanime selgelt loetavalt väljakirjutamisega vastavalt Müüja nõudmisele kas saatelehel või arvel või kauba üleandmise-vastuvõtmise aktil.

3.10.  Juhul, kui kauba müümisel ei võta ostja kaupa Lepingus märgitud tähtajal (tähtaegadel) ja Lepingus fikseeritud kohas vastu, loetakse ostja kauba vastuvõtmisega viivituses olevaks. Ostja poolt kauba vastuvõtmisega viivitusse sattumine ei vabasta ostjat müügihinna tasumise kohustusest Lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul. Ostja poolt kauba vastuvõtmisega viivitamisel on müüjal õigus Lepingu täitmisest taganeda ning nõuda ostjalt kauba vastuvõtmisega viivitamisega tekitatud kahju hüvitamist.

3.11.  Juhul, kui kaup on Müüja vahelaos kokkulepitud ajal ning ostjast tulenevatel põhjustel ei ole võimalik kaupa paigaldada ostja soovitud asukohta, ei või ostja ka keelduda kauba transportimisest ostja soovitud asukohta ning selle vastuvõtmisest. Juhul, kui Müüja on kokkulepitud ajaks transportinud tellitud kauba ostja soovitud asukohta ning ostja keeldub selle vastuvõtmisest, fikseerib Müüja kauba kohaletoimetamise fotodega ning alates sellest hetkest hakkab ostja kandma juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikot ning paigaldusaeg pikeneb automaatselt põhjendamatult vastuvõtmata jäetud aja võrra edasi.

3.12.  Müüja jätab endale õiguse omal äranägemisel kaupa kindlustada või ostjatelt laekumata arveid krediidiasutusele loovutada (faktooring), v.a juhul kui pooled ei lepi Lepingus kokku teisiti.

4. Kauba lepingutingimustele vastavus

4.1. NS kinnitab, et kauba kvaliteet vastab Eesti Vabariigis õigusaktidega kehtestatud ja kauba vastavussertifikaadis ja/või manuaalides toodud nõuetele ning tingimustele.

4.2.  Kauba vastuvõtmisel on ostja kohustatud kontrollima kauba vastavust lepingutingimustele ja vastavussertifikaadile ja/või manuaalidele.

4.3.  Ostja kohustub kauba vastuvõtmisel kontrollima selle lepingutingimustele vastavust ja puuduse ilmnemisel neid piisavalt täpselt kirjeldama. Kõik kaebused või nõuded seoses ostetud kauba ulatuse ja kvaliteedi või Müüja poolt väljastatud arvega peab ostja esitama Müüjale hiljemalt 15 (viieteistkümne) päeva jooksul arvates kauba vastuvõtmisest- või arve väljastamisest alates, olenevalt kumb toimub varasemalt.

4.4.  Kokkulepitud tähtaja möödumisel esitatud pretensioone või pretensioone, mis ei sisalda kauba lepingutingimustele mittevastavuse piisavalt täpset kirjeldust, ei ole Müüja kohustatud arvestama.

4.5.  Müüja kohustub mittekvaliteetsest kauba mõistliku aja jooksul omal kulul asendama või parandama või kokkuleppel ostjaga alandama mittevastava kauba hinda, et müüdud kaup tagastatakse Müüjale kujul ja vormis, nagu see oli müügi hetkel (st seda ei ole ostja poolt muudetud, lõigatud, painutatud, modifitseeritud, keevitatud jms). Müüja vastutuse ulatus piirdub mittekvaliteetse kauba maksumusega.

4.6.  Pooled lepivad kokku, et juhul kui kauba kasutamisel ilmneb mistahes rike (nt süttib inverteril alarmtuli vm takistus) või selle kasutamine on muul viisil objektiivselt takistatud, kohustub ostja sellest Müüjat viivitamatult teavitama ning Müüja kohustub ostja pöördumisele vastama hiljemalt kahe (2) tööpäeva jooksul ja vajadusel leppima kokku Pooltele sobiva aja spetsialisti/tehniku saatmiseks objektile ja rikke kõrvaldamise viisi(d). Päringute/teadete edastamisel lähtub ostja eeldusest, et Müüja tööaeg on esmaspäevast reedeni 08:00 – 17:00 (v.a riigipühad), millal Müüjal on võimalik ostja päringutele/teadetele vastata. Selguse huvides avaldavad Pooled, et juhul kui pole eraldi kokku lepitud, ei ole Müüjal kohustus vastata ega reageerida ostja teadetele/päringutele nädalavahetustel või riigipühadel. Töö täpse maksumuse hindab spetsialist/tehnik kohapeal ja ostja nõusolekul teostab tööd.

5. Kauba eest arveldamine

5.1. Müüja müüb ostjale kaupu vastavalt Lepingus või Pakkumuses toodud hinna(kirja)le. Kauba eest tasumine toimub kahes (2) osas:
5.1.1. Ettemaksuna 50% kauba koguhinnast Pakkumise aktsepteerimisel või Pakkumise jõustumisel;
5.1.2. ülejäänud ostuhinna osa(d) pärast iga vaheakti allkirjastamist Müüja ja ostja poolt.

5.2.  Ostja tasub kauba eest müüjalt saadud arve alusel. Müüja esitab ostjale arve e-posti teel aadressile, mille vahendusel pooled eelnevalt suhelnud on.

5.3.  Kui Lepingus pole teist tähtaega näidatud, kohustub ostja tasuma: (i) ettemaksuarve kolme (3) kalendripäeva jooksul arve väljastamisest; ning (ii) ülejäänud arve(d) viie (5) kalendripäeva jooksul arve väljastamisest. Arve tasumine toimub pangaülekande teel eurod)es müüja poolt näidatud arveldusarvele. Arve loetakse ostja poolt tasutuks arvel märgitud rahasumma täies ulatuses laekumisest Müüja pangakontole.

5.4.  Arve tasumise maksetähtaja ületamisel on müüjal õigus nõuda ostjalt viivitusintressi null koma null seitse protsenti (0,07%) päevas iga tasumisega viivituses oleva päeva eest kuni arve täieliku tasumiseni.

5.5.  Kui ostja ei tasu arvet õigeaegselt, võib Müüja algatada või sissenõudmise menetluse või loovutada võlanõue kolmandale isikule omal äranägemisel või piirata paigaldatud päikesepargi toimimist omal äranägemisel (sealhulgas minimaalsele tasemele). Selguse huvides avaldavad ja lepivad Pooled kokku, et kuni ostuhinna täieliku tasumiseni on Müüjal õigus omal äranägemisel piirata paigaldatud päikesepargi toimimist (sh selliselt, et paigaldatud päikesepark ei tooda elektrienergiat) Päikesepark lülitatakse sisse Müüja poolt alles peale arvete täieliku tasumist Ostja poolt.

5.6.  Kui ostja loobub ilma mõjuva põhjuseta Pakkumisest pärast selle aktsepteerimist, kohustub ostja hüvitama Müüjale: (i) kõik Pakkumise tegemisega seotud põhjendatud otsesed- ja kaudsed kulud; ja (ii) kogu kauba maksumuse (omahinna) koos kõrvalkuludega (sh transpordikuludega).

5.7.  Ostjal ei ole õigust arve maksmisest osaliselt või täielikult keelduda kauba lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, kui Müüja rikkumine ei ole olnud oluline. Juhul, kui lepingutingimustele mittevastavus oli olemas kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ostjale üleminekul, lepivad NS ja ostja sellise kauba hüvitamises eraldi kokku.

6. Tüüptingimuste muutmine

6.1. Müüjal on õigus käesolevaid Tüüptingimusi ühepoolselt muuta, teatades muudatusest vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne muudatuste jõustumist ette kas oma interneti veebilehel www.nordsolar.ee või muul müüja poolt määratud viisil. Lisaks teavitamisele avaldatakse eelnimetatud veebilehel Tüüptingimuste uus redaktsioon ning selle jõustumise kuupäev.

7. Vaidluste lahendamine

7.1.  Kõik Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada pooltevaheliste heatahtlike läbirääkimiste teel.

7.2.  Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigiskehtivatele õigusaktidele Tartu Maakohtus.

8. Vastutus

8.1.  Müüja ja ostja täidavad oma Lepingust tulenevaid kohustusi heauskselt, järgides sellistele ärisuhetele omast tava ja praktikaid ning vajalikku hoolsust.

8.2.  Pooled vastutavad oma kohustuste süülise mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest. Müüja vastutus on piiratud summaga, mis on võrdne kauba poolt tasutud ostuhinnaga. Vastutuse kohustuslik eeldus on Müüja süü. Igal juhul vastutab Müüja ainult ostja otseste varaliste kahjude eest, mis on ostjale tegelikult põhjustatud kauba müümisel. Müüja ei vastuta kaudse kahju, saamata jäänud tulu, majanduslike kahjude või muude kahjude eest. Käesolevas punktis viidatud vastutuse piirang ei kohaldu juhul ja ulatuses, milles vastutuse piirang ei ole lubatud kohalduva õiguse alusel.

9. Vääramatu jõud

9.1.  Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine on poole poolt vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu (force majeure) asjaolude tõttu. Force majeure on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal sellega arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

9.2.  Pool, kelle tegevus Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud force majeure asjaolude tõttu, on kohustatud sellest teatama teisele poolele kirjalikult hiljemalt kahe (2) kalendripäeva jooksul nimetatud asjaolude ilmnemise päevast arvates ning esitama teise poole nõudmisel sellekohase vääramatu jõu esinemist tõendava dokumendi.

9.3. Kui force majeure mõju on ajutine, on Lepingu rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil force majeure Lepingust tulenevate kohustuse täitmist takistas.

10. Lõppsätted

10.1. Poolte omavaheliste teated edastatakse lihtkirjalikus või digitaalselt allkirjastatud vormis, v.a informatsioonilise sisuga teated mida võib esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või telefoni teel kui Lepingust või Tüüptingimustest ei tulene teisiti.

10.2.Lepingus ja Tüüptingimustes märgitud teadete, tellimuste, pretensioonide, muudatusettepanekute, aktsepti jne lihtkirjalikku vormi võib alati asendada digitaalselt allkirjastatud vormiga, tingimusel, et see saadetakse Lepingus näidatud osapoolte e-posti aadressile.

10.3.  Ostja võib esitada tellimust ning müüja Pakkumust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel.

10.4.  Allkirja vastu teate üleandmisel loetakse teade üleantuks allkirja andmise kuupäeval. Teate saatmisel postiasutuse kaudu loetakse see üleantuks arvates postisaadetise väljastusteatel märgitud kuupäevast.

10.5.  Teated saadetakse Lepingus/Pakkumises esitatud poolte postiaadressile või e-posti aadressile.

10.6.  Lepingus esitatud andmete muutumisest kohustub pool, kelle andmed muutusid, sellest teisele poolele ilma põhjendamatu ajalise viivituseta teatama.

10.7.  Sõltumata käesolevas Tüüptingimustes sätestatust, on ostja kohustatud müüjat ilma põhjendamatu ajalise viivituseta koheselt informeerima kõikidest muudest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud võrreldes Lepingus või müüjale esitatud dokumentides fikseerituga ning mis võivad takistada Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist. Müüja nõudmisel on ostja kohustatud esitama vastavad muudatust tõendavad dokumendid.

10.8.  Leping, v.a Tüüptingimused, ning Lepingu täitmisel ühe poole poolt teisele poolele edastatud informatsioon on konfidentsiaalne ning pooled kohustuvad seda mitte avaldama ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegema ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, v.a Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel. Konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks ei loeta siiski informatsiooni avaldamist äriühingule, kellega pool moodustab äriseadustiku tähenduses kontserni, samuti poole audiitorile, advokaadile ja krediidi- ja finantseerimisasutusele tingimusel, et ka nemad täidavad konfidentsiaalsuskohustust. Samuti ei loeta konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks informatsiooni avaldamist kolmandale isikule, kelle müüja loovutab nõude ostja vastu käesolevas Tüüptingimustes sätestatud korras.